Obchodní podmínky

 
Nářadí-JM.cz

Jakub Mynář
Bruzovská 336
738 01 Frýdek-Místek

IČ 74568132
TEL : 775 757 791

info@naradi-jm.cz

1. Všeobecná ustanovení

1.01 Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel těchto internetových stránek, společnost Nářadí-JM.cz (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícího na straně druhé.
1.02 Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím určují tyto obchodní podmínky. Není-li zde uvedeno, a je-li kupujícím fyzická osoba řídí se vztahy zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. Nákup zboží

2.01 Veškeré nákupy zboží v internetovém obchodě Nářadí-JM.cz probíhají prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách obchodu si zákazník může vybrat z nabídky obchodu konkrétní výrobek, a ten si pak elektronicky objednat vložením zboží do nákupního košíku.
2.02 Aby byla elektronická objednávka platná, je třeba pečlivě vyplnit povinné údaje a náležitosti ve formuláři. Pokud tyto nejsou vyplněné, obchod objednávku nemůže přijmout. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Nářadí-JM.cz jsou závazné.
2.03 Odesláním vyplněného formuláře elektronické objednávky zákazník zároveň potvrzuje, že mu jsou známy tyto obchodní podmínky i s reklamačním řádem, a vyslovuje svůj souhlas s jejich ustanoveními.
2.04 Každá odeslaná elektronická objednávka je pro prodávajícího i kupujícího závazná. Elektronická objednávka je zároveň považována za návrh kupní smlouvy a stává se kupní smlouvou ve chvíli, kdy zákazník převezme zboží doručené na základě této objednávky.
2.05 Způsoby platby jsou dobírkou, nebo převodem kupní ceny předem na účet prodávajícího.
2.06 Při objednání zboží jehož váha přesahuje 30 kg, nebo jejíž cena přesahuje 30.000,- Kč včetně DPH, je platba zálohovou fakturou ve výši 50% z celkové ceny.
2.07 Při objednávce zboží nad 3.000,- Kč včetně DPH a zároveň váze do 30 kg je dopravné ZDARMA.
2.08 K objednávkám nepřesahujícím 3.000,- Kč včetně DPH a vážícím do 30 kg je účtováno dopravné od 130,- Kč do 200,- kč včetně DPH, bez ohledu na přepravní vzdálenost.
2.09 U všech objednávek vážících více než 30 kg platí dopravné objednatel. Ceny dopravy jsou dle podmínek přepravní společnosti.
2.10 Zboží nakupované pomocí elektronické objednávky bude doručeno na adresu dodání, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři. Dodání probíhá pomocí České Pošty a  kurýrní službou DPD. Po předchozí telefonické dohodě je možno zboží také osobně odebrat, nebo jej můžeme doručit do bližších míst, a to s platbou v hotovosti nebo zálohou.
2.11 V okamžiku, kdy je  kupujícímu objednané zboží doručeno a on svým podpisem na faktuře nebo dodacím listu potvrdí jeho převzetí, přechází na něj vlastnické právo k tomuto zboží, pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny.
2.12 Kupující, který vyplní závaznou objednávku internetového obchodu Nářadí-JM.cz, uděluje tímto prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivaci tímto způsobem získaných osobních údajů zákazníka a informaci o jeho nákupech.

3. Reklamace

3.01 Pokud se na zboží zakoupeném obchodě Nářadí-JM.cz projeví v záruční lhůtě vady, má zákazník právo toto zboží reklamovat.
3.02 Jednotliví výrobci zboží prodávaného v obchodě Nářadí-JM.cz svěřili záruční opravy na základě smluv a licencí autorizovaným servisním střediskům. Zákazník tak má možnost zvolit si po dohodě autorizované středisko, které mu vyhovuje (např. z důvodu blízké vzdálenosti od jeho místa bydliště, provozu firmy) a v něm uplatnit reklamaci. Seznam těchto servisů je přiložen k záručnímu listu, nebo návodu na použití výrobku, případně také zákazník může požádat prodávajícího o informace o servisech, na které se může se svou reklamací obrátit. Uplatněním reklamace v autorizovaném servisním středisku v okolí bydliště, nebo provozu zákazníka může být vyřízení reklamace výrazně urychleno.
3.03 Délka záruky je lhůta stanovená platnými právními předpisy, a to jsou Občanský zákoník pro fyzické osoby a Obchodní zákoník pro právnické osoby. Výrobce může poskytovat na své výrobky záruku delší, než stanoví tyto předpisy. Záruční doba začíná plynout ode dne vystavení faktury a záručního listu. V případě, že byl výrobek v záruční opravě, pak se jeho záruční doba prodlužuje o čas, po který byl v opravně. Pokud na základě reklamace dojde k výměně vadného výrobku, dostává zákazník na tento nový výrobek také nový záruční list. V tomto dokumentu je pak uvedeno nové výrobní číslo a od data jeho vystavení začne plynout nová záruční doba. Při případné další reklamaci se uvedený postup opakuje.

4. Vrácení zboží

4.01 Na základě § 1820 odst.1 písm. a) až j) (novela Občanského zákoníku) má kupující (fyzická osoba) právo do 14-ti dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě musí na své náklady doručit zboží do provozovny prodejce. Vrácení zboží je zároveň odstoupením od kupní smlouvy.
4.02 Při vracení zboží platí následující podmínky: zboží musí být zabaleno v původním nepoškozeném obalu, nepoškozené a bez jakýchkoliv známek používání nebo opotřebování.
Při odeslání výrobku poštou je pro dodržení uvedené lhůty 14-ti dnů určující datum jeho odeslání na adresu provozovny. Prodejce nepřijme zboží, které bude posláno na dobírku. Vrácené zboží prodejce překontroluje a pokud jsou splněny podmínky vrácení, nejpozději do 10-ti dnů vrátí zákazníkovi částku, kterou za zboží zaplatil, včetně částky za dopravné. O způsobu vrácení peněz se prodávající dohodne se zákazníkem.
4.03 Zákazník pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy podle předpisů výše uvedených pokud:
- se jedná o zboží, jehož cena je závislá na výkyvech finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
- zbožím je spotřebič, který byl zákazníkem použit a uveden do provozu.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

5.01 Povinností prodávajícího je
- vyřídit objednávku,
- odeslat (dodat) objednané zboží na uvedenou adresu v objednávce v termínu, na kterém se dohodl se zákazníkem při telefonickém potvrzování objednávky, které provede pracovník internetového obchodu na zákazníkem uvedeném telefonním čísle, v pracovní dny nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky,
- předat zákazníkovi daňový doklad, potvrzený záruční list a návod k použití v češtině.
5.02 Kromě výše uvedeného, je prodávající také povinen dodržovat důvěrnost veškerých osobních údajů poskytnutých zákazníkem dle zákona o ochraně osobních údajů. Na základě písemné žádosti registrovaného zákazníka je prodávající povinen vymazat jeho údaje z databáze.
5.03 V případě, že zákazník opakovaně neplnil závazek vyplývající z objednávky odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, je prodávající oprávněn jeho elektronickou objednávku odmítnout. Prodávající je oprávněn odstoupit od vyřízení objednávky pokud se její realizace stane nemožná. V tomto případě může prodávající navrhnout zákazníkovi jiné plnění.
5.04 Prodávající je oprávněn změnit cenu u vyřizované objednávky. O této skutečnosti je však povinen zákazníka neprodleně informovat. Po informaci o změně ceny má kupující možnost od objednávky odstoupit. V případě, že od objednávky (kupní smlouvy) odstoupí zákazník, který zaplatil objednané zboží předem, je třeba aby své rozhodnutí oznámil prodávajícímu e-mailem. Na základě tohoto oznámení prodávající do 3 dnů od jeho doručení vrátí zákazníkovi jeho platbu.
5.05 Pokud výrobce zboží upraví údaje o svém výrobku, je prodávající oprávněn k provedení odpovídajících změn popisu položek, fotografií a jiných údajů o tomto výrobku.

6. Práva a povinnosti zákazníka (kupujícího)

6.01 Povinností zákazníka, který se rozhodl ke koupi zboží v  obchodě Nářadí-JM.cz je
- uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou požaduje dodání objednaného zboží.
- odebrat zboží, které si objednal a zaplatit jeho celkovou cenu, která mu byla sdělena při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.
6.02 Zákazník je oprávněn písemně požadovat vymazání veškerých svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Jeho písemné žádosti bude vyhověno nejpozději do 3 dnů od jejího doručení.

7. Závěrečná ustanovení

7.01 Při uzavření kupní smlouvy platí obchodní podmínky ve znění, které bylo publikováno na webových stránkách internetového obchodu ke dni, ve kterém byla zákazníkem (kupujícím) odeslána elektronická závazná objednávka.
7.02 Jakékoli sporné otázky nebo nedostatky, které vyplynou z plnění této smlouvy, budou předány k rozhodnutí soudu. Obě strany se touto smlouvou dohodly, že se bude jednat o soud, případně odvolací soud, místně příslušný sídlu dodavatele.
7.03 Odeslání elektronické objednávky je zároveň potvrzením toho, že zákazník respektuje bez výhrad tyto obchodní podmínky ve znění, jež bylo ke dni odeslání objednávky platné.
8.00 Poslední úprava těchto podmínek byla provedena 01. ledna 2014.

Kontakty
Nářadí JM.cz
Jakub Mynář
Bruzovská 336
738 01, Frýdek-Místek

Tel.: 775 757 791

http://www.naradi-jm.cz/
info@naradi-jm.cz